voorwaarden

TOETREDINGVOORWAARDEN

Onderschrijving van deze voorwaarden doet het recht op dienstverlening door We Care 4 You BVBA ontstaan voor de aangesloten persoon, onder de voorwaarden, hierna omschreven. Iedere aangeslotene heeft het recht op die dienstverlening mits het overleggen van een geldige lidmaatschapskaart of een ander onweerlegbaar bewijs van aansluiting.

Art. 1.    Definities‘

We Care 4 You’ bvba is een vennootschap die voor eigen rekening of voor rekening van derden o.a. informatie en advies verstrekt omtrent dienstverlening aan hulpbehoeftigen, hen daadwerkelijk diensten verleent en/of de nodige contacten legt om die dienstverlening tot stand te brengen.

Onder ‘lid’ wordt verstaan de persoon die de toetredingsvoorwaarden heeft ondertekend.
Onder ‘aangesloten op de dienstverlening’ wordt in deze overeenkomst verstaan elk lid, dat de toetredingsvoorwaarden heeft ondertekend en de jaarlijkse bijdrage heeft betaald.
Onder de ‘Leverancier’ wordt verstaan de ambachtsman, het bedrijf, de verpleegdienst, … die door ‘We Care 4 You’ wordt aanbevolen en/ of gecontacteerd om een bepaalde dienst te verrichten.

Art. 2.    Aansluiting en Lidmaatschap

Onderschrijving van deze toetredingsvoorwaarden doet het lidmaatschap ontstaan na betaling van de lidmaatschapsbijdrage.

Een lid wordt geacht toegelaten te zijn op de dienstverlening van zodra de jaarlijkse bijdrage voor de dienstverlening of in geval van maandelijkse spreiding, het eerste maandbedrag, is betaald.
De dienstverlening is verbonden aan een wel bepaald lid, ongeacht de plaats waar hij/zij op het moment van de oproep verblijft en voor zover de plaats van de dienstverlening binnen de gebiedsomschrijving van de dienstverlening valt.
Een lidmaatschap is persoonsgebonden; leden van eenzelfde familie die op eenzelfde adres verblijven (officiële inschrijving) of juridische personen kunnen een gezins- of bedrijfslidmaatschap aangaan, waarbij de dienstverlening dan geldt voor de nominatim vernoemde familieleden of de bedrijfsentiteit.
De jaarlijkse bijdragen zijn niet deelbaar; van zodra een lid zich aansluit op de dienstverlening, is het ganse jaarbedrag verschuldigd, ongeacht of het in éénmaal dan wel in maandelijkse betalingen wordt voldaan. De looptijd van de aansluiting op de dienstverlening kan niet worden opgeschort en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betaling van het jaar- of eerste maandbedrag.

De aansluitingskosten zijn jaarlijks op de vervaldag aanpasbaar aan de index der consumptieprijzen, volgens de formule:

Basisbedrag x nieuwe index

Basisindex

Waarbij het basisbedrag de op het moment van de ondertekening van de toetredingsvoorwaarden geldende bijdrage is, de basisindex deze van twee maanden voor de ondertekening van de toetredingsvoorwaarden en de nieuwe index deze van twee maanden voor de vernieuwing van de toelaatbaarheid tot de dienstverlening.


Het basisbedrag en de basisindex zullen steeds op de toetredingsvoorwaarden worden vermeld en bedragen momenteel
Basisbedrag: 50,- € *
Basisindex: 0 ptn

* maandelijkse basisbedrag wordt berekend op basis van het dagbedrag 1,65€. Als dit wordt verrekend over het ganse jaar komt dit op  (1,65€ x 365 / 12 = 50,12€)  dit wordt dan herleid tot 50 € per maand.

Art. 3.    Duurtijd van het lidmaatschap en aansluiting & schorsing

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; de toelating tot de dienstverlening wordt verworven voor de duurtijd van één jaar, telkens hernieuwbaar met één jaar door de betaling van het jaarbedrag of een eerste maandbedrag na de laatste maand van het voorgaande dienstverleningsjaar. Een hernieuwing gaat steeds in op de maand die volgt op het einde van een vorige aansluiting en geldt vanaf die datum voor één jaar.
Aangezien de dienstverlening ondeelbaar is, kan deze slechts verleend worden voor zover alle tot dan verschuldigde maandbedragen zijn betaald. De dienstverlening wordt derhalve geschorst zolang de tot dan verschuldigde bedragen niet zijn betaald, zonder dat deze schorsing kan leiden tot een verlenging van de termijn tot dienstverlening.  Er kan geen ‘tussentijdse schorsing of tussentijdse ingang’ van de toelating tot de dienstverlening worden toegestaan door bv. verblijf in een ziekenhuis of het buitenland.
Op eenvoudige vraag van het lid kan het lidmaatschap worden beëindigd op het einde van elke jaarlijkse periode. Alle openstaande kosten zijn nog verschuldigd ongeacht en onverminderd de eventuele schadevergoedingen overeenkomstig de bepalingen van art. 6.
Het lidmaatschap en de toelating tot de dienstverlening zijn niet overdraagbaar. Er komt derhalve een einde aan de toelating door het overlijden van het lid. De betaalde bijdragen voor de rest van het jaar zijn niet terug vorderbaar. De op dat moment eventueel nog verschuldigde maandbedragen zijn nog verschuldigd en vormen eventueel een schuld in de nalatenschap of voor de rechtsopvolger.

Art. 4.    Soorten dienstverlening

De dienstverlening van We Care 4 You is een middelenverbintenis. We Care 4 You garandeert de tussenkomst van gekwalificeerde leveranciers en verbindt er zich toe slechts diensten aan te bieden en/of personen, bedrijven of instellingen aan te bevelen die door hen grondig zijn gescreend en waarmee zij een overeenkomst van dienstverlening heeft gesloten waarin een garantieregeling is opgenomen.
We Care 4 You garandeert de tussenkomst van de betrokken dienst binnen de 4 uur na de oproep.
Wie toegelaten is tot de dienstverlening ontvangt een exclusief contactnummer waarop hij/zij permanent (7dagen op 7 en 24u op 24) diensten zoals hierna omschreven, kan aanvragen.
Wie toegelaten is tot de dienstverlening kan met We Care 4 You contact opnemen om een contact of contract tot stand te brengen voor tuinonderhoud, loodgieterij, verwarming, elektriciteit, poetsdienst, boodschappen, verzorging, …  Deze lijst is niet exhaustief.
We Care 4 You wordt door het lid gemachtigd om de factuur te ontvangen van elke prestatie door een door haar uitgezonden of aanbevolen leverancier. In elke overeenkomst met een leverancier wordt de verplichting opgenomen om elke factuur te bezorgen aan We Care For You, die deze controleert op de juistheid van de prestaties en de aangerekende bedragen.

Binnen de 8 dagen na ontvangst van deze factuur, bevestigt We Care 4 You de al dan niet conformiteit van de factuur en verzoekt het lid deze te betalen op de voorziene wijze. Zij verwittigt tevens de leverancier indien de factuur niet conform is met vermelding van de grieven en bemiddelt om tot een vergelijk te komen. Deze verwittiging maakt overeenkomstig de afspraken tussen We Care 4 You en de leverancier een geldig protest uit van de factuur in naam van het lid. Indien geen vergelijk wordt getroffen, beslist het lid over de al dan niet betaling aan de leverancier.

Art. 5.    Gebiedsomschrijving
We Care 4 You waarborgt de tussenkomst van een leverancier in volgende gebieden:
De gemeente waarin het opgegeven thuisadres zich bevindt.
    

Art. 6.    Misbruik
We Care 4 You zal de dienstverlening kunnen weigeren in geval van wanbetaling overeenkomstig al. 3.2 of indien er kennelijk misbruik wordt van gemaakt en dit misbruik is komen vast te staan na een ingebrekestelling van het lid door We Care For You, dit ongeacht bijkomende schadevergoeding in geval van fraude.
Indien de overeenkomst onrechtmatig wordt beëindigd door een van beide partijen, heeft de andere partij van rechtswege en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, recht op een schadevergoeding van tweemaal het jaarbedrag van de aansluiting.

Art. 7.    Wijzigingen
We Care 4 You behoudt zich het recht voor te allen tijde de toetredingsvoorwaarden en de tarieven van de aansluiting op de dienstverlening aan te passen. Aanpassingen in de aansluitingskost hebben geen invloed op de aansluitingskost van het lopende jaar. Elke aanpassing kan slechts ingaan na een voorafgaandelijke verwittiging aan de aangeslotene, minstens 2 maanden voor het einde van de lopende periode.

Art. 8.    Verantwoordelijkheid
We Care 4 You streeft naar een correcte uitvoering van opdrachten door leveranciers en stelt alles in het werk om uitsluitend met betrouwbare partners scheep te gaan. In geval een lid ontevreden is over een prestatie van een leverancier, zal hij/zij We Care 4 You onmiddellijk en uiterlijk binnen de 3 dagen na de dienstverlening hiervan op de hoogte brengen, zodat deze de belangen van het lid naar behoren kan behartigen bij de leverancier en zo nodig bemiddelend kan optreden. We Care 4 You kan echter geen verantwoordelijkheid opnemen voor de uitgevoerde werken.
We Care 4 You kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, ontstaan door een foutief optreden van een leverancier. Zij zal het lid eventueel bijstaan in elke vordering, die zij redelijk acht, lastens een leverancier.

Art. 9.      Betwisting en bevoegdheid
In geval een bepaling uit deze toetredingsvoorwaarden onwettig of onjuist zou worden bevonden, zal deze vervangen worden door een andere, die de bedoeling van de partijen het dichtst benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
In geval van betwisting tussen We Care 4 You en het lid zal de voorkeur worden gegeven aan de bemiddeling van een derde vooraleer het geschil zal worden voorgelegd aan de Rechtbank.
Indien geen oplossing wordt gevonden, zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Top